БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Харта за правата на пациента

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в СБАЛГ „Майчин дом”, ИМА ПРАВО:

1. ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от възраст етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

2. ДА ЗНАЕ името на лекаря, който го лекува и името на акушерката, която се грижи или отговоря за координацията на грижите за него.

3. ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечения. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.

4. ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложението лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.

5. ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура.СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА,ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ

6. ДА СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се проведат дискретно.

7. ДА ПОЛУЧИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЕ, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

8. ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.

9. ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.

10. ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.

11. ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане.

12. ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.

13. ДА ПОЛУЧИ ДВА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДА по преценка на лекаря в същата болница, за които не трябва да плаща. Срокът за явяване на тези прегледи е 30 дни.

14. ДА НЕ ЗАПЛАЩА за изследвания в болницата, ако е приет по спешност.

15. ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ, които не са навършили 18 годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предават от техните законни представители.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.

3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването.

4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.

5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6 .При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

7. Длъжен е да спазва установените правила в СБАЛГ „Майчин дом”, докато се провежда лечението му.