БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Конкурс

СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, със заповед № РД-09-135/03.12.2020 г., обявява конкурс съгласно Кодекса на труда за длъжностите в СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, както следва:

 1. Началник на Родилна клиника;
 2. Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
 3. Началник на Първа гинекологична клиника по онкологична, тазова и ендоскопска хирургия;
 4. Началник на Втора гинекологична клиника по обща и урологична хирургия;
 5. Началник на Трета гинекологична клиника „Репродуктивно здраве“;
 6. Началник на Клиника по патология на бременността;
 7. Началник на лаборатория „Медицинска генетика”;
 8. Началник на отделение „Отделение родилна зала с операционен блок“ към Родилна клиника;
 9. Началник на отделение „Интензивни грижи“ към Клиника по Неонатология;
 10. Началник на отделение „Физиологично“ към Клиника по Неонатология“.

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

 

ІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина
 2. Медицинска специалност по профила на съответната клиника/отделение и лаборатория
 3. Трудов стаж през последните 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които и не по-малко от 5 /пет/ години след придобиването на съответната медицинска специалност;
 4. 4. Управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ не по-малко от 5 години.

5.Допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност.

 1. 6. Да не са лишени от право да упражняват медицинска професия
 2. Актуално членство в БЛС

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Кандидатите за длъжност “Началник клиника” да са хабилитирани лица

 1. Кандидатите за длъжност “Началник на клиника/отделение” да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответната клиника.

 

ІІІ.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените документи и изискванията за съответната длъжност;

2.Оценка на писмен проект на тема “Развитие и управление на клиника/отделение и лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника/отделение и лабораторията, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност.”

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

ОЦЕНКА НА ПИСМЕННИЯ ПРОЕКТ:

1.Степен на реална приложимост на разработения проект;

2.Съответствие на проекта  с нормативната уредба;

3.Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед  мястото на лечебното заведение  в системата на националното здравеопазване.

До събеседване се допускат кандидати, получили средна оценка от комисията на писмения проект не по-ниска от мн. добър 4.50

ОЦЕНКА НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

1.Обосновано представяне на целите и задачите на клиниката.

2.Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Окончателното класиране на кандидатите се извършва въз основа на средно-аритметичната оценка от оценка на писмения проект и от проведеното събеседване, не по–ниска от мн.добър 4.50.

ІV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, за хабилитация, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната клиника с оглед изискванията по раздел ІІ.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.

          6.Удостоверение  за членство в БЛС от 2020 г.

          7.За външни кандидати – професионална характеристика от настоящата  месторабота.

          8.Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Документите се представят в запечатан плик, върху който се посочват имената на кандидата и длъжността, за която се подават.

Документите на кандидатите се приемат в деловодството на «СБАЛАГ – Майчин Дом» ЕАД, гр.София, п.к.1431, ул. «Здраве» N2, партерен етаж, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след публикацията на обявата за конкурса.