БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Конкурс

СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, със заповед № РД-09-103/25.11.2019 г., обявява конкурс съгласно Кодекса на труда за длъжностите в СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, както следва:

 1. Старша акушерка на отд. Родилна зала с оперативен блок;
 2. Старша акушерка на Послеродово отд. с напр. Инфекциозен риск;
 3. Старша акушерка на Послеродово отд. с напр. Следоперативни грижи;
 4. Старша акушерка на отд. Интензивни грижи към Клиника по неонатология;
 5. Старша акушерка на отд. Физиологично към Клиника по неонатология;
 6. Старша акушерка в Клиника по патология на бременността;
 7. Старша акушерка в Първа гин. клиника по онкологична, тазова и ендоскопска хирургия;
 8. Старша акушерка в Оперативен гинекологичен блок 1 към Първа гин. клиника по онкологична, тазова и ендоскопска хирургия
 9. Старша акушерка във Втора гин. клиника по обща и урогинекологична хирургия
 10. Старша акушерка в Трета гин. клиника „Репродуктивно здраве”;
 11. Старша акушерка на Клиника по анестезия и интензивно лечение;
 12. Старша акушерка на Консултативно-диагностичен блок;
 13. Старши медицински лаборант в Клинична лаборатория;
 14. Старша медицинска сестра в лаборатория „Трансфузионна хематология”.

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД  гр. София ул. „Здраве” № 2

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – срочен за три години на пълно работно време.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Професионална квалификация „Акушерка”;
 2. Придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
 3. 3. Трудов опит: минимален стаж от 3 години в лечебно заведение за болнична помощ;

 С предимство ще се ползват кандидати, които имат опит на такава позиция;

 1. Да членуват в БАПЗГ;

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурс чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи;

2.Оценка на писмен проект на тема “Управление, икономическа ефективност и качество на здравните грижи на съответната клиника/лаборатория”.

Оценяването се извършва по следните критерии:

-степен на реална приложимост на разработения проект;

-съответствие на проекта с нормативната уредба;

-съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед  мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването.

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Оценяването се извършва по следните критерии:

-обосновано представяне на целите и задачите на лабораторията.

-степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценка на писмения проект и от проведеното събеседване не по–ниска от мн. добър 4.50.

VІ.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална автобиография.

3.Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, документи, удостоверяващи допълнителни квалификации;

 1. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 2. 5. Удостоверение за членство в БАПЗГ, издадено през 2019 г.
 3. За външни кандидати професионална характеристика от последната месторабота.
 4. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

Информация за разработката на проекта относно структурата на съответната лаборатория, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и медико-статистически показатели за 2017-2019 г., кандидатите могат да получат в деловодството на болницата.

 

Документите на кандидатите се приемат в деловодството в срок до 30 календарни дни след публикацията на обявата за конкурса.

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването. 

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на събеседването.

Назначена от Изпълнителния директор комисия провежда конкурса по обявения начин, за което се изготвя протокол.

I. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, със заповед № РД-09-10/06.11.2019 г., обявява конкурс съгласно Кодекса на труда за длъжностите в СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, както следва:

 1. Началник на „Клинична лаборатория”;
 2. Началник на лаборатория „Микробиология”;
 3. Началник на лаборатория „Медицинска генетика”;
 4. Началник на лаборатория „Трансфузионна хематология”;

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД  гр. София ул. „Здраве” № 2

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – срочен за три години на пълно работно време.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Медицинска специалност по профила на съответната лаборатория;
 3. 3. Трудов опит: общ трудов стаж минимум 10 години и не по-малко от 5 години от придобиването на съответната специалност;
 4. Да членуват в БЛС;

Управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ е препоръчителен.                  

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурс чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи;

2.Оценка на писмен проект на тема “Развитие и управление на лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на лабораторията, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност.”

Оценяването се извършва по следните критерии:

 

-степен на реална приложимост на разработения проект;

-съответствие на проекта с нормативната уредба;

-съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед  мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването.

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Оценяването се извършва по следните критерии:

-обосновано представяне на целите и задачите на лабораторията.

-степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Класират се кандидатите въз основа на средно-аритметичната оценка от оценка на писмения проект и от проведеното събеседване не по–ниска от мн.добър 4.50.

VІ.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална автобиография.

3.Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, документи, удостоверяващи допълнителни квалификации включително по профила на съответната лаборатория с оглед изискванията по раздел ІІ.

 1. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 2. 5. Удостоверение за членство в БЛС, издадено през 2019 г.
 3. За външни кандидати професионална характеристика от последната месторабота.
 4. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Информация за разработката на проекта относно структурата на съответната лаборатория, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и медико-статистически показатели за 2017-2019 г., кандидатите могат да получат в деловодството на болницата.

 Документите на кандидатите се приемат в деловодството в срок до 30 календарни дни след публикацията на обявата за конкурса.

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването. 

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на събеседването.

Назначена от Изпълнителния директор комисия провежда конкурса по обявения начин, за което се изготвя протокол.