Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

Университетска акушеро-гинекологична болница
„Майчин дом“

МЕНЮ

ОБЯВЛЕНИЕ

„СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София ул. „Здраве” № 2, обявява конкурс съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжностите

 

 1. Началник на клиника по неонатология;
 2. Началник на отделение по клинична и обща патология;
 3. Началник на отделение по образна диагностика ”.

 

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности. Вид на договора: основен трудов договор, срочен – за три години, на пълно работно време.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен “Магистър”

 

по медицина, медицинска специалност по профила на съответната клиника и отделение, трудов стаж през последните 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които и не по-малко от 5 години след придобиването на съответната медицинска специалност, управленски опит в областта на администрирането на лечебна структура за болнична помощ не по-малко от 5 години, допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност, да не са лишени от право да упражняват медицинска професия и да членуват в БЛС,  специфично: за началник клиника   – да са хабилитирани лица, за началник отделение –  да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответната клиника.

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, за хабилитация, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната клиника/отделение.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. достоверение  за членство в БЛС от 2021 г.
 7. За външни кандидати – професионална характеристика от настоящата  месторабота.
 8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

 

Начин на провеждане на конкурса – по документи, оценяване на писмен проект на тема “Развитие и управление на клиника/отделение и лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника/отделение, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност“ и събеседване съгласно условията на работодателя.

 

Необходими документи: Всички документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността.

 

Всички материали, необходими за разработване на писмения проект и характеристиката на конкурсната длъжност се получават  чрез деловодството.

 

Документите се представят в запечатан плик, върху който се посочват имената на кандидата и длъжността, за която се подават.

 

Документите на кандидатите се приемат в деловодството на «СБАЛАГ – Майчин Дом» ЕАД, гр.София, п.к.1431, ул. «Здраве» N2, партерен етаж, в срок до тридесет календарни дни след публикацията на обявата за конкурса.

 

 За допълнителна информация:  Теодора Чапаева,  телефон 02/ 91 72 266.