БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Конкурси

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 90-00-63/30.12.2021 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, ЕИК 000662769, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Приложение № 1 към чл.29, ал.3, в изпълнение на решение на Съвета на директорите по т.2 от протокол № 5 от 31.03.2021 г., с Решение № РД-09-107/29.12.2021 г. на изпълнителния директор открива процедура за отдаване под наем на обособени помещения, находящи се в сградата на дружеството в гр. София, ул.”Здраве” № 2, за срок от 3 (три) години.

 

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

1_Решение-РД-09-107 2_

Obqva_90-00-63 3_

Dokumentacia_PIMP_DP

Obrazci_kabinety

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ 90-00-62/30.12.2021 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, ЕИК 000662769, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Приложение № 1 към чл.29, ал.3, в изпълнение на решение на Съвета на директорите по т.2 от протокол № 5 от 31.03.2021 г., с Решение № РД-09-106/29.12.2021 г. на изпълнителния директор открива процедура за отдаване под наем на обособени помещения, находящи се в сградата на дружеството в гр. София, ул.”Здраве” № 2, за срок от 3 (три) години.

 

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

1_Решение-РД-09-106 2_

Obqva_90-00-62 3_

Dokumentacia_stopanski_obekt

Obrazci_stopanski_obekt

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 90-00-61/30.12.2021 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, ЕИК 000662769, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Приложение № 1 към чл.29, ал.3, в изпълнение на решение на Съвета на директорите по т.2 от протокол № 5 от 31.03.2021 г., с Решение № РД-09-105/29.12.2021 г. на изпълнителния директор открива процедура за отдаване под наем на обособени помещения, находящи се в сградата на дружеството в гр. София, ул.”Здраве” № 2, за срок от 3 (три) години.

 

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

3_Dokumentacia_turgovski_obekt

Obqva_90-00-61

Obrazci_turgovski_obekt

Решение-РД-09-105

 

ОБЯВЛЕНИЕ

22.11.2021 г.

 

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-81/25.10.2021г на изпълнителния директор

 

О Б Я В А

 

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява 2/две/ свободни места за лекар, специализант, както следва:

 – длъжност “лекар, специализант  по неонатология”;

 

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

 

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текскт;
 2. Автобиография европейски формат;
 3. Копие и оригинал /за сверяване/ от диплома за придобита образователно-калификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС;
 5. Мотивационно писмо;

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите. В състава на комисията задължително присъства лекар със специалност „Неонатология”.
 2. Конкурса се провежда на два етапа: 1. Подбор на кандидатите по документи и 2. Изпит и събеседване пред комисията.
 3. Първият етап се провежда чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи; Документите се разглеждат конфиденциално при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 4. До втори етап се допускат кандидатите, на които представените документи съответстват на изискуемите.
 5. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването. 
 6. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на изпита и събеседването.
 7. Изпитът е писмен на два изтеглени въпроса по зададен предварително конспект по неонатология и събеседване с комисията по писмено развитите въпроси.
 8. Класират се кандидатите въз основа на средно-аритиметичната оценка от писмения изпит и събеседването – минимум мн.добър 4.50. При равни оценки между кандидатите на по-предна позиция се класира кандидатът с по-висока оценка от дипломата. Договор се сключва с кандидата с най-висок резултат в класирането.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

26.10.2021 г. , „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София ул. „Здраве” № 2, обявява конкурс съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжностите

 

 1. Началник на клиника по неонатология;
 2. Началник на отделение по клинична и обща патология;
 3. Началник на отделение по образна диагностика ”.

 

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности. Вид на договора: основен трудов договор, срочен – за три години, на пълно работно време.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен “Магистър”

 

по медицина, медицинска специалност по профила на съответната клиника и отделение, трудов стаж през последните 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които и не по-малко от 5 години след придобиването на съответната медицинска специалност, управленски опит в областта на администрирането на лечебна структура за болнична помощ не по-малко от 5 години, допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност, да не са лишени от право да упражняват медицинска професия и да членуват в БЛС,  специфично: за началник клиника   – да са хабилитирани лица, за началник отделение –  да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответната клиника.

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, за хабилитация, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната клиника/отделение.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. достоверение  за членство в БЛС от 2021 г.
 7. За външни кандидати – професионална характеристика от настоящата  месторабота.
 8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

 

Начин на провеждане на конкурса – по документи, оценяване на писмен проект на тема “Развитие и управление на клиника/отделение и лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника/отделение, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност“ и събеседване съгласно условията на работодателя.

 

Необходими документи: Всички документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността.

 

Всички материали, необходими за разработване на писмения проект и характеристиката на конкурсната длъжност се получават  чрез деловодството.

 

Документите се представят в запечатан плик, върху който се посочват имената на кандидата и длъжността, за която се подават.

 

Документите на кандидатите се приемат в деловодството на «СБАЛАГ – Майчин Дом» ЕАД, гр.София, п.к.1431, ул. «Здраве» N2, партерен етаж, в срок до тридесет календарни дни след публикацията на обявата за конкурса.

 

 За допълнителна информация:  Теодора Чапаева,  телефон 02/ 91 72 266.

 

 

СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД в съответствие с чл. 26 от Закона за публичните предприятия.

ПОКАНА

Contract_2021 SBLAG-2 договор (1)

Contract_2021_konsol-1 договор

obrazec_oditor-1

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-28/07.04.2021г. на Изпълнителния директор

 

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява свободно място за лекар, специализант, както следва:

 – длъжност лекар-специализант  по «Акушерство и гинекология»

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текскт
 2. Автобиография европейски формат
 3. Копие и оригинал /за сверяване/ от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС
 5. Мотивационно писмо

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите. В състава на комисията задължително присъства лекар със специалност „Акушерство и гинекология”.
 2. Конкурса се провежда на два етапа: 1. Подбор на кандидатите по документи и 2. Изпит и събеседване пред комисията.
 3. Първият етап се провежда чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи; Документите се разглеждат конфиденциално при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 4. До втори етап се допускат кандидатите, на които представените документи съответстват на изискуемите.
 5. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването.
 6. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на изпита и събеседването.
 7. Изпитът е писмен на два изтеглени въпроса по зададен предварително конспект по акушерство и гинекология и събеседване с комисията по писмено развитите въпроси.
 8. Класират се кандидатите въз основа на средно-аритиметичната оценка от писмения изпит и събеседването – минимум мн.добър 4.50. При равни оценки между кандидатите на по-предна позиция се класира кандидатът с по-висока оценка от дипломата. Договор се сключва с кандидата с най-висок резултат в класирането.