БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Конкурси

18.03.2024 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-33/14.03.2024г на изпълнителния директор

 

О Б Я В А

 

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява 2/две/ свободни места за лекар, специализант, както следва:

 – длъжност “лекар, специализант  по неонатология”;

 – вид на договора – срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.2 от КТ;

 

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

 

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текст;
 2. Автобиография европейски формат;
 3. Копие и оригинал /за сверяване/ от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС-2024г.;
 5. Мотивационно писмо;

 

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

 

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обява-специализанти неонатология 03.2024

Правилник за балообразуване при провеждане на конкурс

 

12.03.2024г.

 

ОБЯВА:

 

СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД търси да назначи за длъжността „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ към отдел Административно-правно обслужване

Описание на длъжността:
1. Организира, осъществява и извършва техническо обслужване и процедури свързани с провеждане на обучение на специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. Изготвя и поддържа регистър на специализантите в лечебното заведение;
3. Участва в организирането при процеса на продължително обучение и квалификация на медицински специалисти и специализанти, както и обученията в образователните степени в съответствие с научната акредитация и степени на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, съгласно нормативните документи;
4. Организира и извършва различни технически процедури по различни методи необходими при изпълнение на учебната дейност на лечебното заведение, като изготвя уведомителни писма за предложения за тематични курсове и индивидуално обучение, както и периодите за провеждането им;
5. Извършва техническата дейност при реализиране на научни инициативи, защити и проекти на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД;
6. Архивира документацията по научните прояви, проекти и печатни материали на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД.
7. Поддържа условия за провеждане на работни срещи, дискусии, лекции и презентации в залата на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД;

Изисквания :
– Висше /бакалавър или магистър/ със специалност „Бизнес администрация“;
– Владеене на английски език;
– Компютърна грамотност;
– Отлични комуникационни умения;
– Умения за работа в екип;


Ние предлагаме :
– работа в лечебното заведение с дългогодишна история и доказали се с годините специалисти;
– работа на пълен работен ден;
– сигурност в заплащането на положения труд;
– добри условия за работа и възможност за обучение;
– работи се по график.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

 

 

 

05.02.2024 г.

 

О Б Я В А

 

Съгласно Заповед № РД -09-14/02.02.2024г. на Изпълнителния директор и на основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД.

 

Провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжностите в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, както следва:

 

 1. Началник на лаборатория по медицинска генетика;
 2. Началник на отделение по обща и клинична патология;

 

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

 

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Медицинска специалност по профила на съответна лаборатория;
 3. Трудов стаж минимум 5 /пет/ години след придобиването на съответната медицинска специалност;
 4. Допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност;
 5. Актуално членство в БЛС;
 6. Да не са лишени от право да упражняват медицинска професия

 

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените документи и изискванията за съответната длъжност;
 2. Оценка на писмен проект на тема “Развитие и управление на лабораторията/отделение за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на лабораторията, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност.”
 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната лаборатория с оглед изискванията по раздел ІІ.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. Удостоверение за членство в БЛС от 2024 г.
 7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

 

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обявление Началник на лаборатория-2024

 

05.02.2024 г.

 

О Б Я В А

 

Съгласно Заповед № РД-09-16/02.02.2024г. на Изпълнителния директор и на основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД.

 

 

Провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжностите

в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, както следва:

 

 1. Началник на клиника по неонатология; 
 2. Началник на отделение за новородени;
 3. Началник на отделение за интензивно лечение по неонатология;

 

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

 

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 3. Медицинска специалност по неонатология;
 4. Кандидатите за длъжност “Началник клиника” да са хабилитирани лица.
 5. Трудов стаж минимум 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които не по-малко от 5 /пет/ години след придобиването на съответната медицинска специалност;
 6. Допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност;
 7. Актуално членство в БЛС;
 8. Да не са лишени от право да упражняват медицинска професия;

 

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените документи и изискванията за съответната длъжност;
 2. Оценка на писмен проект на тема “Развитие и управление на клиника/отделение за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника/отделение, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност.”
 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, за хабилитация /за началник на клиника/, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната клиника/отделение с оглед изискванията по раздел ІІ.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. Удостоверение за членство в БЛС от 2024 г.
 7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

 

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обяви началник клиники_отделение неонатология

 

05.02.2024 г.

 

ОБЯВА

 

Съгласно Заповед № РД-09-05/02.02.2024г. на Изпълнителния директор и на основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД.

         

Провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжностите в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, както следва:

 

 1. Началник на Родилна клиника;
 2. Началник на отделение “Раждания“;
 3. Началник на отделение „Следродилни грижи“;
 4. Началник на клиника по патологична бременност;
 5. Началник на Втора гинекологична клиника по обща и урогинекологична хирургия;
 6. Началник на Трета гинекологична клиника по „Репродуктивно здраве“;

 

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

 

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Медицинска специалност по акушерство и гинекология;
 3. Кандидатите за длъжност “Началник клиника” да са хабилитирани лица.
 4. Трудов стаж минимум 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които не по-малко от 5 /пет/ години след придобиването на съответната медицинска специалност;
 5. Допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност;
 6. Актуално членство в БЛС;
 7. Да не са лишени от право да упражняват медицинска професия;

 

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието между подадените документи и изискванията за съответната длъжност;
 2. Оценка на писмен проект на тема “Развитие и управление на клиника/отделение за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника/отделение, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност.”
 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, за хабилитация за началник на клиника, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната клиника/отделение с оглед изискванията по раздел ІІ.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. Удостоверение за членство в БЛС от 2024 г.
 7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

 

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обяви началник клиники_Родилна зала_IАГ_IIАГ_IIIАГ

 

25.09.2023 г.

 

ОБЯВА във връзка с:

ПОКАНА Изх. № 90-00-47/25.09.2023 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 г. в съответствие с чл. 26 от Закона за публичните предприятия.

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

Покана изх. номер 90-00-47_25.09.2023 г.

Образец на оферта

Образец на договор 1

Образец на договор 2

18.05.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, със заповед № РД-09-64/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология -Майчин дом“ ЕАД обявява конкурс за длъжността Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение при следните условия и изисквания:

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Работно място: Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, подзаконовите нормативни актове по приложението им и в областта на хуманното здравеопазване, медицински стандарт по анестезиология и интензивно лечение, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред на „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред на Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

Вид на договора – срочен – за срок до три години.

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Медицинска специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
 3. Да са „хабилитирано лице“ съгласно изискванията на чл.68, ал.2 от Закона за лечебните заведения
 4. Трудов стаж минимум 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които не по-малко от 5 /пет/ години след придобиването на съответната медицинска специалност;
 5. 5. Допълнителни квалификации по профила на медицинска специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
 6. Да не са лишени от право да упражняват медицинска професия
 7. 7. Да са членова на Български лекарски съюз
 8. С предимство се ползват кандидатите, които имат управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ не по-малко от 5 години.

ІІ.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 

 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса чрез проверка на съответствието на подадените документи с изискванията за длъжността;

2. Оценка на писмен проект на тема “Развитие и управление на Клиника по анестезиология и интензивно лечение за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност.”

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

ОЦЕНКА НА ПИСМЕННИЯ ПРОЕКТ:

1.Степен на реална приложимост на разработения проект;

2.Съответствие на проекта  с нормативната уредба;

3.Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед  мястото на лечебното заведение  в системата на националното здравеопазване.

До събеседване се допускат кандидати, получили средна оценка от комисията на писмения проект не по-ниска от мн. добър 4.50

ОЦЕНКА НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

1.Обосновано представяне на целите и задачите на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.

2.Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Окончателното класиране на кандидатите се извършва въз основа на средно-аритметичната оценка от оценка на писмения проект и от проведеното събеседване, не по–ниска от мн.добър 4.50.

ІІІ.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на документи, удостоверяващи изискванията за ОКС „Магистър по медицина“, за медицинска специалност, за хабилитация, документи, удостоверяващи допълнителни квалификации по профила на клиниката.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. Удостоверение  за членство в БЛС от 2023 г.
 7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Всички документи от т.1 до т.6 се представят в отделен запечатан плик, обозначен с № 1. Писмената разработка по посочената тема се представя в отделен запечатан плик, обозначен с № 2. Двата плика №1 и № 2  се поставят в общ запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочват имената на кандидата и конкурсната процедура, за която се подават.

Документите на кандидатите се приемат в деловодството на «СБАЛАГ – Майчин Дом» ЕАД, гр.София, п.к.1431, ул. «Здраве» N 2, партерен етаж, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата следваща датата на публикуване на обявата за конкурса.

Приложение: Заповед конкурс КАИЛ 18-05-2023

06.04.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД.

І. Да се проведе конкурс по Кодекса на труда за длъжността Началник на Клиника по анестезиология и интензивни грижи в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД:

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

ІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

 

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Медицинска специалност по профила на съответната клиника;
 3. Трудов стаж минимум 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които не по-малко от 5 /пет/ години след придобиването на съответната медицинска специалност;
 4. С предимство се ползват кандидатите, които имат управленски опит в областта на администрирането в лечебна структура за болнична помощ не по-малко от 5 години.
 5. Допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност.
 6. 6. Да не са лишени от право да упражняват медицинска професия
 7. Актуално членство в БЛС

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обявление Началник КАИЛ

17.02.2023 г.

ОБЯВА във връзка с две свободни места за лекар, специализант:

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-27/16.02.2023г. на Изпълнителния директор

 

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява две свободни места за лекар, специализант, както следва:

– длъжност лекар-специализант  по «Акушерство и гинекология» – една щатна бройка.

– длъжност лекар – специализант по «Анестезиология и интензивно лечение» – една щатна бройка.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текст
 2. Автобиография европейски формат
 3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС
 5. Мотивационно писмо

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

Обявление конкурс – специализанти

08.02.2023 г.

ОБЯВА във връзка със:

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД

Съгласно З А П О В Е Д № РД-16-58/03.02.2023 г. на Министъра на здравеопазването на Република България

Открит е конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ЕИК 000662769, за позиции, както следва:

 1. Независим член – един;

при следните условия:

IИзисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки, здравен мениджмънт или от професионално направление „икономика“;

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

5. да не са поставени под запрещение;

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

13. да не е служител в публичното предприятие;

14. да не е акционер в същото публично предприятие;

15. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

16. да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

17. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 24.06.2024 г. – до изтичане на мандата на съвета на директорите. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1.  Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2.   Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки, здравен мениджмънт или от професионално направление „икономика“;

4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

5. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП по образец – Приложение № 4 ;

8. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 10 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Плик № 2 – съдържа Концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 20.02.2023 г.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Приложения:

Заявление образец

Образец_декларация чл. 20_ал.1_т. 3-8 и т. 13_ЗПП

Образец декларация чл. 21_ал. 2_ЗПП

Образец Декларация_чл.23_ал. 2 и 3_ЗПП

Цялата необходима информация относно конкурса е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg

18.01.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда и чл.2 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД и Заповед № РД-09-13 /17.01.2023г. на изпълнителния директор

 1. ДА СЕ ПРОВЕДЕ КОНКУРС ПО КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В „СБАЛАГ – МАЙЧИН ДОМ” ЕАД:
 1. Старша акушерка на Родилна клиника, отделение родилна зала с операционен блок;
 2. Старша акушерка на „Послеродово отделение със направление „следоперативни грижи“ към Родилна клиника“;
 3. Старша акушерка на отделение „Интензивни грижи“ към Клиника по неонатология;
 4. Старша акушерка на отделение „Физиологично“ към Клиника по неонатология;
 5. Старша акушерка на Първа гинекологична клиника по онкологична, тазова и ендоскопска хирургия;
 6. Старша акушерка в Оперативен гинекологичен блок 1 към Първа гинекологична клиника по онкологична, тазова и ендоскопска хирургия
 7. Старша акушерка във Втора гинекологична клиника по обща и урогинекологична хирургия;
 8. Старша акушерка на Клиника по анестезия и интензивно лечение;
 9. Старша акушерка на Клиника по патология на бременността;
 10. Старша акушерка на приемно-консултативни кабинети;
 11. Старши медицински лаборант на клинична лаборатория;
 12. Старша медицинска сестра на лаборатория по трансфузионна хематология;

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД  гр. София ул. „Здраве” № 2

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – срочен за три години на пълно работно време.

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обявление старши акушерки

18.01.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД и Заповед № РД-09-12 /17.01.2023г. на изпълнителния директор

І. ДА СЕ ПРОВЕДЕ КОНКУРС ПО КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В „СБАЛАГ – МАЙЧИН ДОМ” ЕАД:

 

 1. Началник на Клиника по анестезиология и интензивни грижи;
 2. Началник на Първа гинекологична клиника;
 3. Ръководител/началник на лаборатория по медицинска генетика;

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обявление Началник на клиники и лаборатория.

12.01.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал.1 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД и Заповед № РД – 09 – 09/11.01.2023 на Изпълнителния директор.

Конкурс по Кодекса на труда за следните длъжности в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД:

 1. Началник на лаборатория по трансфузионна хематология;
 2. Началник на лаборатория по микробиология;
 3. Началник на клинична лаборатория;

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД,  гр. София, ул.”Здраве” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор, срочен за три години, на пълно работно време.

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обявление лаборатории

12.01.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 90 и следващите от Кодекса на труда във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения  и чл.2 от Правилника за провеждане на конкурси в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД  и Заповед № РД-09-10 /11.01.2023г. на изпълнителния директор.

 1. КОНКУРС ПО КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

«ГЛАВНА АКУШЕРКА»

 

В „СБАЛАГ – МАЙЧИН ДОМ” ЕАД

Място на работа: „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД  гр. София ул. „Здраве” № 2

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочената длъжност.

Вид на договора – срочен за три години на пълно работно време.

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Обявление- Главна акушерка 2023

06.01.2023 г.

ОБЯВА във връзка със:

ЗАПОВЕД РД-09-6/05.01.2023 г.

На основание чл. 17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здрвеопазването, във връзка с чл.90, ал.1, от КТ и поради необходимостта от лекари в клиниките и отделениията  в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за следната длъжност в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД:

Лекар, специализант по акушерство и гинекология.

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Заповед РД-09-6_05.01.2023

08.12.2022 г.

ОБЯВА във връзка със:

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД

Съгласно З А П О В Е Д  РД-16-350/02.12.2022 г. на Министъра на здравеопазването на Република България

Открит е конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ЕИК 000662769, за позиции, както следва:

 1. Независим член – един;
 2. Представител на държавата – един;

при следните условия:

IИзисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;

1.2. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.3. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

1.4. да не са поставени под запрещение;

1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

1.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.10. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

1.11. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

1.12. да не е служител в публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1);

1.13. да не е акционер в същото публично предприятие (за кандидатите по позиция 1);

1.14. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1);

1.15. да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество (за кандидатите по позиция 1);

1.16. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1).

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 24.06.2024 г. – до изтичане на мандата на съвета на директорите. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;

4. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

5. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП по образец – Приложение № 4 (за кандидатите по позиция 1);

8. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 10 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 23.12.2022 г.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 • оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
 • събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му. Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори и трети етап от конкурса се обявява на електронната страница на МЗ.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Приложения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Декларация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП

Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП

Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП

Цялата необходима информация относно конкурса е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg

30.09.2022 г.

ОБЯВА във връзка със:

ПОКАНА Изх. № 90-00-56/30.09.2022 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД в съответствие с чл. 26 от Закона за публичните предприятия.

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

ПОКАНА Изх. № 90-00-5630.09.2022 г.

Образец на оферта

Образец на договор 1

Образец на договор 2

11.08.2022 г.

ОБЯВА във връзка със:

ЗАПОВЕД № РД-09-66/10.08.2022 г.

На основание чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка с чл. 90, ал. 1, от КТ и доклад № 27-00-483/28.06/2022 г. и №27-00-491/30.06.2022 г. от Главна Акушерка, за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за следните длъжности в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД:

1. Акушерка, специализант операционна и превързочна техника 2 /две/ места по щат;
2. Акушерка, специализант анестезиология и интензивни грижи 3 /три/ места по щат.

Повече информация и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите тук: Заповед № РД-09-66_10.08.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 90-00-63/30.12.2021 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, ЕИК 000662769, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Приложение № 1 към чл.29, ал.3, в изпълнение на решение на Съвета на директорите по т.2 от протокол № 5 от 31.03.2021 г., с Решение № РД-09-107/29.12.2021 г. на изпълнителния директор открива процедура за отдаване под наем на обособени помещения, находящи се в сградата на дружеството в гр. София, ул.”Здраве” № 2, за срок от 3 (три) години.

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

1_Решение-РД-09-107 2_

Obqva_90-00-63 3_

Dokumentacia_PIMP_DP

Obrazci_kabinety

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ 90-00-62/30.12.2021 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, ЕИК 000662769, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Приложение № 1 към чл.29, ал.3, в изпълнение на решение на Съвета на директорите по т.2 от протокол № 5 от 31.03.2021 г., с Решение № РД-09-106/29.12.2021 г. на изпълнителния директор открива процедура за отдаване под наем на обособени помещения, находящи се в сградата на дружеството в гр. София, ул.”Здраве” № 2, за срок от 3 (три) години.

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

1_Решение-РД-09-106 2_

Obqva_90-00-62 3_

Dokumentacia_stopanski_obekt

Obrazci_stopanski_obekt

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 90-00-61/30.12.2021 г.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД, ЕИК 000662769, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Приложение № 1 към чл.29, ал.3, в изпълнение на решение на Съвета на директорите по т.2 от протокол № 5 от 31.03.2021 г., с Решение № РД-09-105/29.12.2021 г. на изпълнителния директор открива процедура за отдаване под наем на обособени помещения, находящи се в сградата на дружеството в гр. София, ул.”Здраве” № 2, за срок от 3 (три) години.

Документацията за процедурата можете да изтеглите от тук:

3_Dokumentacia_turgovski_obekt

Obqva_90-00-61

Obrazci_turgovski_obekt

Решение-РД-09-105

ОБЯВЛЕНИЕ

22.11.2021 г.

 

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-81/25.10.2021г на изпълнителния директор

О Б Я В А

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява 2/две/ свободни места за лекар, специализант, както следва:

– длъжност “лекар, специализант  по неонатология”;

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текскт;
 2. Автобиография европейски формат;
 3. Копие и оригинал /за сверяване/ от диплома за придобита образователно-калификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС;
 5. Мотивационно писмо;

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите. В състава на комисията задължително присъства лекар със специалност „Неонатология”.
 2. Конкурса се провежда на два етапа: 1. Подбор на кандидатите по документи и 2. Изпит и събеседване пред комисията.
 3. Първият етап се провежда чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи; Документите се разглеждат конфиденциално при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 4. До втори етап се допускат кандидатите, на които представените документи съответстват на изискуемите.
 5. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването.
 6. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на изпита и събеседването.
 7. Изпитът е писмен на два изтеглени въпроса по зададен предварително конспект по неонатология и събеседване с комисията по писмено развитите въпроси.
 8. Класират се кандидатите въз основа на средно-аритиметичната оценка от писмения изпит и събеседването – минимум мн.добър 4.50. При равни оценки между кандидатите на по-предна позиция се класира кандидатът с по-висока оценка от дипломата. Договор се сключва с кандидата с най-висок резултат в класирането.

ОБЯВЛЕНИЕ

26.10.2021 г. , „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София ул. „Здраве” № 2, обявява конкурс съгласно КТ и ЗЛЗ за длъжностите

 1. Началник на клиника по неонатология;
 2. Началник на отделение по клинична и обща патология;
 3. Началник на отделение по образна диагностика ”.

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и приложимите медицински стандарти за посочените специалности. Вид на договора: основен трудов договор, срочен – за три години, на пълно работно време.

Изисквания за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен “Магистър”

по медицина, медицинска специалност по профила на съответната клиника и отделение, трудов стаж през последните 10 години в лечебно заведение за болнична помощ, от които и не по-малко от 5 години след придобиването на съответната медицинска специалност, управленски опит в областта на администрирането на лечебна структура за болнична помощ не по-малко от 5 години, допълнителни квалификации по профила на съответната медицинска специалност, да не са лишени от право да упражняват медицинска професия и да членуват в БЛС,  специфично: за началник клиника   – да са хабилитирани лица, за началник отделение –  да владеят съвременни методики за диагностика и лечение по профила на съответната клиника.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.
 2. Професионална биография.
 3. Заверени от кандидата копия на дипломи за висше образование, за медицинска специалност, за хабилитация, документи, удостоверяващи притежавани квалификации по профила на съответната клиника/отделение.
 4. Документи, удостоверяващи изискванията за минимален трудов стаж с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност – заверено от кандидата копие от трудовата книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от настоящия работодател.
 5. Свидетелство за съдимост – оригинал.
 6. достоверение  за членство в БЛС от 2021 г.
 7. За външни кандидати – професионална характеристика от настоящата  месторабота.
 8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Начин на провеждане на конкурса – по документи, оценяване на писмен проект на тема “Развитие и управление на клиника/отделение и лабораторията за период от три години. Медицинска и икономическа ефективност на клиника/отделение, контрол върху разходите и качеството на диагностичната дейност“ и събеседване съгласно условията на работодателя.

Необходими документи: Всички документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността.

Всички материали, необходими за разработване на писмения проект и характеристиката на конкурсната длъжност се получават  чрез деловодството.

Документите се представят в запечатан плик, върху който се посочват имената на кандидата и длъжността, за която се подават.

Документите на кандидатите се приемат в деловодството на «СБАЛАГ – Майчин Дом» ЕАД, гр.София, п.к.1431, ул. «Здраве» N2, партерен етаж, в срок до тридесет календарни дни след публикацията на обявата за конкурса.

За допълнителна информация:  Теодора Чапаева,  телефон 02/ 91 72 266.

СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД в съответствие с чл. 26 от Закона за публичните предприятия.

ПОКАНА

Contract_2021 SBLAG-2 договор (1)

Contract_2021_konsol-1 договор

obrazec_oditor-1

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-28/07.04.2021г. на Изпълнителния директор

 

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява свободно място за лекар, специализант, както следва:

– длъжност лекар-специализант  по «Акушерство и гинекология»

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текскт
 2. Автобиография европейски формат
 3. Копие и оригинал /за сверяване/ от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС
 5. Мотивационно писмо

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите. В състава на комисията задължително присъства лекар със специалност „Акушерство и гинекология”.
 2. Конкурса се провежда на два етапа: 1. Подбор на кандидатите по документи и 2. Изпит и събеседване пред комисията.
 3. Първият етап се провежда чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи; Документите се разглеждат конфиденциално при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 4. До втори етап се допускат кандидатите, на които представените документи съответстват на изискуемите.
 5. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването.
 6. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на изпита и събеседването.
 7. Изпитът е писмен на два изтеглени въпроса по зададен предварително конспект по акушерство и гинекология и събеседване с комисията по писмено развитите въпроси.
 8. Класират се кандидатите въз основа на средно-аритиметичната оценка от писмения изпит и събеседването – минимум мн.добър 4.50. При равни оценки между кандидатите на по-предна позиция се класира кандидатът с по-висока оценка от дипломата. Договор се сключва с кандидата с най-висок резултат в класирането.