БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Конкурси

СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД в съответствие с чл. 26 от Закона за публичните предприятия.

ПОКАНА

Contract_2021 SBLAG-2 договор (1)

Contract_2021_konsol-1 договор

obrazec_oditor-1

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във вр. с чл. 91 от КТ и Заповед № РД-09-28/07.04.2021г. на Изпълнителния директор

 

І. СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София, ул. „Здраве” № 2, обявява свободно място за лекар, специализант, както следва:

 – длъжност лекар-специализант  по «Акушерство и гинекология»

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 2. Да е член на Български лекарски съюз;

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление в свободен текскт
 2. Автобиография европейски формат
 3. Копие и оригинал /за сверяване/ от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 4. Удостоверение от БЛС
 5. Мотивационно писмо

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата. Документи за кандидатстване се подават в Деловодството на СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Здраве” № 2./партерен етаж/

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор комисия след изтичане на срока за подаване на документите. В състава на комисията задължително присъства лекар със специалност „Акушерство и гинекология”.
 2. Конкурса се провежда на два етапа: 1. Подбор на кандидатите по документи и 2. Изпит и събеседване пред комисията.
 3. Първият етап се провежда чрез проверка на съответствието между подадените и изискуемите документи; Документите се разглеждат конфиденциално при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 4. До втори етап се допускат кандидатите, на които представените документи съответстват на изискуемите.
 5. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено мотивите за отстраняването.
 6. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на изпита и събеседването.
 7. Изпитът е писмен на два изтеглени въпроса по зададен предварително конспект по акушерство и гинекология и събеседване с комисията по писмено развитите въпроси.
 8. Класират се кандидатите въз основа на средно-аритиметичната оценка от писмения изпит и събеседването – минимум мн.добър 4.50. При равни оценки между кандидатите на по-предна позиция се класира кандидатът с по-висока оценка от дипломата. Договор се сключва с кандидата с най-висок резултат в класирането.