БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на проф. Алексей Савов дб

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Средно: 95 гимназия с изучаване на руски  език, София - 1979 година.

- Висше: СУ „Св. Климент Охридски” Биологически факултет” , Профил „Молекулярна биология”, специалност „Генетика” София (1984 - 1989 г.) Магистратура в областта на бактериалната генетика

- Медицинска СПЕЦИАЛНОСТ: медицинска биология  (2006 г.).

НАУЧНА СТЕПЕН: Доктор (1997 г.)., дисертация на тема: “Молекулни характеристики на муковисцидозата в България”  - под ръководството на проф. Д-р Любородна Калайджиева.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:
- 1981 г. – 1984 г. – СНС гр. София. Администратор на Операционни системи.

- 1989 г. - 2003г. специалист към Институт по Генно инженерство под ръководството на академик Атанас Атанасов

-  2003 г. специалист към Лаборатория по Молекулярна патология  СБАЛАГ “Майчин дом”;

- 2007 г. асистент към Лаборатория по Молекулярна патология СБАЛАГ “Майчин дом”;

- От април 2009 г. Доцент по Молекулярна Генетика

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
- Курс по „Бактериална генетика” ICGEB Триест Италия

- Сертификат “Accreditation in genetic testing laboratories” EuroGentest;

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:
- 1993 г. – Centre Départemental de Transfusion Sanguine, Brest, France.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА В КАТЕДРАТА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, МУ – СОФИЯ:
- студенти по медицина;
- обучение на английски език (студенти медицина);
- лекции в курсове за СДО и СДК - „Основен курс по АГ”, „Пренатална диагностика на наследствените болести”, „Безплоден брак и асистирана репродукция”, Гинекологична ендокринология”.

 

ДРУГА ЛЕКТОРСКА ДЕЙНОСТ:
-           Лекции в обучителни курсове на БАУАГ (Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията) и БАУМ (Българска асоциация по ултразвук в медицината).
-           Лекции в Катедра по “Клинична лаборатория” МУ София

-                     Лекции в СБАЛДБ  МУ София

-                     Лекции в катедра по „Биохимия” МУ София

-                     Титуляр на курс по  „Медицинска антропология” към катедра по антропология на СУ „Св. Климент охридски”

-                     Титуляр на курс по  „ДНК идендификация ня индивида” към катедра по антропология на СУ „Св. Климент охридски”

-                     Ръководител  и консултант на  28 дипломни работи за придобиване на магистърска степен

 НАУЧНИ ТРУДОВЕ:
-              ръководство – Медицинска генетика в клиничната практика. Ръководство за лекари и студенти. Издателска къща CIELA София (1999).

-          ръководство  - ДНК анализ. Избрани методи и клинично приложение. ВМИ Плевен (2000).

-          публикации в пълен текст в списания – 57;

-          публикации в пълен текст в сборници от конгреси – 6;

-          резюмета от участие в конгреси, публикувани в списания – 16;

-           резюмета от участие в конгреси, публикувани в сборници – 54;

-          доклади на национални и международни форуми – 8

общ импакт-фактор на трудовете – 127.39; индивидуален импакт-фактор – 14,591;

(данните са до 2008 година)

ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ  - 395

(данните са до 2008 година)

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ:

Тема на проекта

Година

Организация

1

„Генетични основи на муковисцидозата в България”

1991

МОНТ грант К-6/91 

2

„Мутации в CFTR гена, които водят до мекониум илеус” 

1991

Фондация „ЕВРИКА” L-1*91

3

Cystic fibrosis in Bulgaria.

1991-1993

UNIDO, 91/107 

 

4

„Генетични аспекти на нарушенията на вътресъдовата хомеостаза при пациенти с наследствен ангиоедем”  

1993

НФ „Научни изследвания” Л-305/193 

5

EC Concerted Action for CF Research and Therapy

1992-1995

EC Grant, ERBBMH 1 CT 92-391 

6

Parallels in the biological and social history of gypsies.  

1997

Edith Cowan University

7

Molecular basis of the most common inherited disorders in Bulgaria and Yugoslavia

1998-2000

The Ministries of Science and Education of Bulgaria and Yugoslavia

8

Towards the Eradication of Galactokinase deficiency-related blindness in Bulgarian children

1999-2000

"A.Bruppacher-Sonderstiftung" Foundation, Switzerland

9

Imрroving of Practical Skills in Molecular Biology and analytical biochemistry in medical training

2001-2003

Leonardo da Vinci, pilot project

No BG/00/B/F/PP/ 132100

10

Genotype-phenotype correlations in patients with spinal muscular atrophies, Charcot-Marie-Tooth disease and Wilson disease from Bulgaria and India

2002-2005

Governmental Indo-Bulgarian S&T Cooperation Programme; L1206/2002-2005

11

Comparative population and monitoring research on Gentoo penguins in Antarctica

2002-2005

INTAS

01-0517/2002-2005 

12

The Role of Protease inhibitors in development for the treatment of HIV-1 infection

2003-2004

National Science Fund, Ministry of Education and Science; L1303/2003-2004

13

Фенотипна характеристика и генна локализация на рядък наследствен синдром в голямо инбредно циганска семейство.

1995-1997

МОНТ –Л49

14

Синтез на нови кумаринови производни, насочени към анти – HIV интегразна активност. Сканиране на новосинтезираните кумаринови производни в клетъчни култури.

2002

МУ-31/2002

15

Приложение на високополимолфни ДНК маркери за пресимптомна диагностика в рискови семейства с болестта на Wilson в България

1998

МУ-28/1998

16

По-нататъшно изследване на ролята на генетичните фактори за клиничния ход на инфекцията с HIV-1

2000

МУ-16/2000

17

Изследване честотата на генетично обусловена резистентност към HIV-1 инфекция в случайна извадка от Българската популация.

1999

МУ – 19/1999

18

Проучване ролята на полиморфизми в гени XRCC1  и XRCC3 за развитието на ранните лъчеви реакции при карцином на маточната шийка и ендометриума

2006

МУ – 28/2006

19

Изследване на митохондриалното разнообразие в Българската популация за целите на съдебно-медицинската практика и популационната генетика в България

2006

МОНТ –Д-01-839/2006

20

„Полиморфизъм на андрогенния рецептор в клинични и контролни групи от българската популация – опит за корелация на генотипни с фенотипни характеристики». 

2005-2007

МОНТ. № Л1504/2005

 ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА:
-           European Cystic Fibrosis Network – представител за България

-                     European Society of Human Genetics
-           Член на УС на БАУАГ.

РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ:
- Редакционна колегия на Български медицински журнал

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:
- Член на експертна група по изготвяне на стандарти по „Медицинска генетика” към МЗ

-          Член на академичния съвет на МУ София 

-          Член на Специализирания съвет по Редки болести към МЗ 

 

НАГРАДИ:
Грамота от Национален фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието за колектива на проект „Генетични основи на муковисцидозата в България” 1991-1994 г.

 

Сертификат за качество  от Министерство на образованието по Програма на ЕС за професионална образование и обучение BG/00/B/F/PP-132100.