БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на проф. д-р Виолета Димитрова дм

ОБРАЗОВАНИЕ:
- Средно: 114 гимназия с изучаване на английски език, София - 1975 година, завършена с отличен успех и сребърен медал.
- Висше: Медицински факултет на МА – София (1975 - 1982 г.); Хипократов медал.
СПЕЦИАЛНОСТ: акушерство и гинекология (януари 1988 г.).
НАУЧНА СТЕПЕН: Доктор (2002 г.)., дисертация на тема: “Антенатален скрининг за синдром на Даун във втори триместър на бременността” .
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:
- 1982 г. – 1986 г. - ординатор в АГО на РБ – гр. Бобов дол и в АГО на ОРБ – Благоевград;
- От 1986 г. - асистент в СБАЛАГ “Майчин дом”;
- От ноември 2007 г. доцент.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
- ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопия.
- Към Фондация за Фетална Медицина – Лондон:
- Сертификат “The 10-14 Week Scan”;
- Курс по Фетална медицина за напреднали (Advanced Course in Fetal Medicine).
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:
- 1991 – 1992 г. – Тел - Авив, Израел (ехография, пренатална диагностика).
- 1995 г. – Медицински Център в Олбъни, САЩ (фетална медицина).
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА В КАТЕДРАТА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, МУ – СОФИЯ:
- студенти по медицина и стоматология;
- обучение на английски език (студенти медицина);
- пред дипломен стаж на студенти по медицина;
- лекции в курсове за СДО и СДК - „Избрани глави”, “Ехографска диагностика”, „Пренатална диагностика на наследствените болести”, “Диагноза и поведение при застрашен плод” “Антенатална диагностика на наследствените заболявания”;

- индивидуални курсове по ултразвукова диагностика;
- научен ръководител на една специализантка (2002-2006 г.).
ДРУГА ЛЕКТОРСКА ДЕЙНОСТ:
- Лекции в обучителни курсове на БАУАГ (Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията) и БАУМ (Българска асоциация по ултразвук в медицината).
- Лекция в Emory University, Атланта, САЩ, на тема “ Тhe organization and delivery of women’s health care in Bulgaria” (март 2006 г.).
НАУЧНИ ТРУДОВЕ:
Дисертация на тема “Антенатален скрининг за синдром на Даун във втори триместър на бременността”
Учебници - 3 самостоятелни глави в “Акушерство”. Ред.: Ал. Хаджиев, Ал. Яръков и Н. Василев. МИ “Арсо“, 1998 г.;
Съавтор на “Атлас по ехография в акушерството и гинекологията”. Валентина Мазнейкова, Виолета Димитрова. Силия Арт ООД, 1995 г.,
Части от редактирани сборници – 4..
Публикации в пълен текст в списания - 68.
Публикации в пълен текст в сборници от конгреси – 7.
Участие в 49 научни форума с 65 доклада и постера (Български – 16/24, международни – 33/41);
общ импакт-фактор на трудовете – 12, 702; индивидуален импакт-фактор – 3,087;
ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ: 70.
♦ Цитирания в чужди източници – 21.
УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ:
- международно многоцентрово проучване на Фондация за Фетална медицина, Лондон - “ The 11-14 weeks Scan Project”;
- финансиране от Ректорат на МУ - 1;
- Финансиране от НС “Научни изследвания” на МОН - 2:
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА:
- БДАГ, БАУМ, БАУОГ, EFSUMB, ISUOG, БЛС;
- член на УС на БАУАГ.
РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ:
- Отговорен редактор на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията”;
- член на РК на списание “Диагностичен и терапевтичен ултразвук”.

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:
- Членство в Експертни съвети и комисии: БАУМ, Експертен съвет по медицинска генетика към МЗ, Управителен съвет на БАУАГ, Комисията по етика, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД ( член и секретар в продължение на 2 мандата);
- разработване на нормативни и други официални документи или проекти за тях (Методични указания на МЗ, клинични пътеки в акушерството и гинекологията).
- Експертни становища по искания на МЗ във връзка с проблемни казуси.
НАГРАДИ:
- грамота по случай 100 години от основаването на “Майчин дом”;
- награда на FIGO за принос в промоцията на женското здраве (1997 г.).