БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на доц. д-р Живка Карагьозова дм

ОБРАЗОВАНИЕ:
- 39 СОУ, София – математическа паралелка - 1973 г;
- Медицински Факултет на Медицинска Академия – София (1973
- 1979 г.); магистър – лекар
СПЕЦИАЛНОСТ: акушерство и гинекология.
- Диплом за специалност по акушерство и гинекология
НАУЧНА СТЕПЕН: Доктор
- образователна и научна степен “ кандидат на медицинските науки” по научната специалност акушерство и гинекология със защитена дисертация на тема: “Някои изследвания на околоплодната течност и ултразвукова диагноза с оглед прогнозиране състоянието на плода при Резус – изоимунизация” - 1983 г. .
НАУЧНО ЗВАНИЕ: Доцент след спечелен конкурс на МФ на Медицински Университет – София от 2008 г.
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:
- 1977 - 1979 – кръжочник по акушерство и гинекология към катедрата по акушерство и гинекология при НИАГ - София с присъдена награда за научна разработка на тема : “ Онко-гинекологично значение на полипите на маточната шийка “ ;
- 1979 - ординатор в АГО на Районна Болница – гр. Ихтиман;

- 1980 - 1983 – редовен аспирант към катедрата по Акушерство и Гинекология на НИАГ – София при Медициска Академия – София;
- 1983 - асистент по чл.8 в НИАГ
- 1984 - редовен асистент в НИАГ- София, МА – София (понастоящем – СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД);
- повишения в степен:
- 1984 - младши асистент ;
- 1986 - старши асистент
- 1991 - главен асистент ;
- 2008 – доцент;
- 2009 – Началник Отделение Еднодневна Хирургия към Специализирана Акушерска Клиника по Фетална Медицина
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
- по медицинска педагогика
- по ехографска диагностика и мониторен контрол на раждането
- ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията
- диплом на Фондацията за Фетална Медицина за проведен теоритичен курс, удостоверяващ правоспособност за приложение на ехографското изследване през 11-13 седмица на бременността от участие в предконгресен курс на 20-тия юбилеен конгрес на Фондацията “ Фетусът като пациент “ 12.10.2005, Свети Стефан, Сърбия и Черна гора;
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА В КАТЕДРАТА ПО АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ, МУ – СОФИЯ, СБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ” ЕАД:
- семестриално обучение на студенти по медицина – участие в лекционен курс и изпитни сесии;
- преддипломен стаж на студенти по медицина – обучение и участие в държавни изпитни сесии;

- обучение на студенти по стоматология – участие в лекционен курс и изпитни сесии;
- лекции в курсове за СДО :
- “Избрани глави” – основен курс по акушерство и гинекология - от 1997 г. и понастоящем;
- лекции и практически занимания в курсове за СДК – от 2000 г. и понастоящем:
- “ Пренатална диагностика “
- “ Антенатална диагностика на наследствените заболявания на плода “
- “ Новости в ултразвуковата диагностика “
- “Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията “
- “Диагноза и поведение при застрашен плод”
- обучение в индивидуални курсове на специалисти по СДО – от 2005 г. и понастоящем:
НАУЧНИ ТРУДОВЕ:
- дисертационен труд на тема ““ Някои изследвания на околоплодната течност и ултразвукова диагноза с оглед прогнозиране състоянието на плода при Резус – изоимунизация”
- монографиии – “Основи на перинаталната медицина “, С., МФ, 1987 , 48-61, главата, озаглавена “Околоплодна течност”
- публикации в пълен текст в списания - 35
- публикации в пълен текст в сборници от конгреси –5
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА:
- член на Българското дружество по акушерство и
гинекология ( БДАГ ) от 1980 г.;
- член на Съюза на научните работници в България от 1987г.

- член на Изпълнителното Бюро на Българското дружество по акушерство и гинекология ( ИБ на БДАГ ) от 1988 г. до 2010г.
- член на Българската Асоциация по Менопауза и Андропауза ( БАМА ) от 1998 г.;
- член на Българската асоциация по ултразвук в медицината ( БАУМ ) от 2000 г.;
- член на Българския лекарски съюз ( БЛС ) от създаването му и към момента;
- учредител и член на Българската асоциация по перинатална медицина – от 2005 г.
- учредител и член на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията – 16.12.2006