БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Средно образование: VІІІ СПУ - София, 1962 г.

 

Висше образование: ВМИ - София, 1968 г.

 

Трудов път:

 

ординатор в АГО на Районна болница Ботевград - 1968 до 1972 г.;

стажант-асистент - 1972 - 1974 г.;

асистент - 1974 - 1978 г.;

старши асистент - 1978 - 1982 г.;

главен асистент - 1982 - 1990 г.;

началник Родилна клиника в “Майчин дом” от 1991 г. до сега;

Ръководител на катедра по акушерство и гинекология - от 2000 г.

Специалности :

 

Акушерство и гинекология - 1973 г.

 

Анестезиология и реанимация - 1976 г.

 

Следдипломна квалификация:

 

Здравен мениджмънт;

Колпоскопия;

Ултразвук;

Високорисково раждане;

Тестова система за изпитване и обучение (Канада).

Специализации в чужбина: Канада - 1987 г., Франция - 1998 г.

 

Научни степени:

 

доктор - 1981 г. с дисертация на тема: “Циркулиращ кръвен обем и компонентите му по време на бременността и при късни токсикози”;

доктор на медицинските науки - 2003 г. С дисертация на тема: “Съвременни проблеми на абдоминалното родоразрешение”.

Научни звания:

 

стажант-асистент - 1972 г.

асистент - 1974 г.

старши асистент - 1978 г.

главен асистент - 1982 г.

доцент - 1991 г.

професор - 2005 г.

Научна активност:

 

публикации в България - 154;

 

публикации в чужбина - 8;

 

участие в учебници - 5;

 

участие в монографии - 4;

 

участие в конгреси, конференции, симпозиуми:

в България - 56

в чужбина - 36

създадени 7 теста за изпит за специалност, 3 за ОПЛ, 21 за студенти V курс и 22 за стажант лекари

изнасяне на уводни лекции на международни срещи и конференция у нас

участие в редколегии на сп. Акушерство и гинекология.

Научен ръководител на:

 

специализанти - 15;

докторанти - 7

Научно-организационна и обществена дейност:

 

Заместник-председател на Научното дружество на акушер-гинеколозите - втори мандат

Член на научната комисия по Медицина и Стоматология при ВАК - 2000 - 2003 г.

Член на Специализирания научен съвет по Майчинство и детство от 1996 г.

Избран за член на Факултетния съвет на МФ-МУ - София от 2004 до 2008 г.

Избран за член на Академичния съвет на МУ от 2008 г.

Член на EAGO и на ESC

Многократно председател на заседания на Национални конгреси и конференции от областта на Акушерството и гинекологията

Преподавателска дейност:

 

медицински колеж - 1974 - 1985 г. ;

студенти медицина - от 1972 г.;

специализанти по СДО и СДК от 1991 г.;

общопрактикуващи лекари- от 2000 г.;

звената за спешна медицинска помощ - от 1999 г;.

член на държавната изпитна комисия по специалността Акушерство и гинекология от 2000 г.