БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Биография на проф. д-р Силви Георгиев дм

Служебен адрес и телефон:
гр. София – п. к. 1431, СБАЛАГ “Майчин дом”-ЕАД, ул. “Здраве”2, КАИЛ
тел.: 9172 297; 251; 9230-570
e-mail: silvi_georgiev@abv.bg
Образование и научни степени.
2005 Присъдено научно звание „Доцент”
2003 Придобита образователна и научна степен “Доктор” въз основа на защитена дисертация на тема “Респираторен и хемодинамичен мониторинг по време на анестезия за гинекологична лапароскопия”.
1995 Призната специалност по анестезиология и реанимация.
1987 Завършено висше образование – магистър по медицина, МА - гр. София.
1980 Завършено средно образование – гимназия.
Следдипломна квалификация:
2006 - 2007 Завършен курс на международната асоциация за инструктори по анестезиология – ISIA (International school of Instructors of Anaesthesiology), под егидата на Световната федерация на анестезиолозите.
2004 Завършен курс за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт на доболничната и болничната медицинска помощ – II-ри
2004 Завършен курс за следдипломна квалификация по Основи на здравния мениджмънт – I модул (80 часа).
-ви
2004 Завършени курсове 3 и 4 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F. E. E. A (Fondation Europeenne d’Enseignement en Anestesiologie): модул (80 часа).
- “Интензивно лечение, бъбречна недостатъчност, спешна медицина, кръв и кръвопреливане”;
- “Анестезия в акушерството, педиатрията и амбулаторната хирургия. Лекарствени взаимодействия”.
2003 Завършен курс за следдипломна квалификация по Иновации и технологии в здравния мениджмънт (80 часа).
2003 Завършени курсове 1 и 2 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F.E.E.A (Fondatoin Europeenne d’Enseignement en Anestesiologie):
- “Анестезия при пациенти с хронични белодробни заболявания. Трудна интубация. Фибробронхоскопия”;
- “Анестезия при гръдни операции. Анестезия при лицево-челюстна хирургия”;
- “Алергични реакции при анестезия и реанимация. Респираторни усложнения в следоперативния период”;
- “Анестезия в сърдечно-съдовата хирургия”.
2000 Завършен пълен цикъл на „Организация на местното самоуправление”, Нов Български Университет, УНСС.
1998 Двумесечна специализация по програмата “TEMPUS” в болницата “COCHIN” - Париж, Франция, поливалентна реанимация, под ръководството на Prof. J-F. Dhainaut по проблемите на:
- Съвременни методи за мониториране на сърдечно-съдовата система по време на анестезия и интензивно лечение (трансезофагеален ехо-Доплер, трансезофагеална ехокардиография);
- Спешни състояния от вътрешната медицина;
- Нови методи и техники на апаратна вентилация;
- Програми за обучение на студентите по анестезиология и реанимация.
1993 – 1992 Едногодишна специализация в Университетския болничен комплекс “Pitie-Salpetriere”, Париж, Франция под ръководството на Prof. P. Viars по проблемите на:
- А и Р в съдовата хирургия и при рентген-контрастни изследвания;
- А и Р в акушерството и гинекологията;
- А и Р в урологията;
- А и Р в травматологията (обхващане на пациенти с политравма);
- Общо-хирургична реанимация и зала за “събуждане”.
1992 Завършен теоритичен и практичен курс по “Ехография”.
Професионален опит:
2010.01– до сега. Началник отделение „Анестезия”, КАИЛ, СБАЛАГ”Майчин дом”ЕАД
2008– до сега. Завеждащ Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение към МУ, Медицински факултет – гр. София.
2005 – до сега. Зам. началник на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ”Майчин дом”ЕАД, МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.
2001 - 2005 Главен административен асистент на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ”Майчин дом”ЕАД, МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.
2000 – 2001 Зам. Кмет на Столична община – район гр. Банкя
1998. – Главен асистент в МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ”Майчин дом”-ЕАД.
1995. - Старши асистент в МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на ДУБ”Майчин дом”.
1989. - Асистент по анестезиология и реанимация – МА - гр. София, НИАГ”Майчин дом”, IV-та Секция по Анестезиология и Интензивно Лечение.
1988 Назначен като ординатор-анестезиолог - Общинска болница - гр. Радомир, ХО, преразпределение на основание лична молба.
1987 Назначен като участъков терапевт - с. Горна Малина по разпределение.
Научна дейност
- Приложение в клиничната практика на нови неинвазивни методи за мониториране на сърдечно-съдовата система (трансезофагеален ехо-Доплер);
- Методи за мониториране на белодробната функция по време на анестезия;
- Клинични проучвания върху нови анестетици и опиеви аналгетици;
- Приложение в клиничната практика на нови анестетични техники;
- Приложение в клиничната практика на нови пособия за обща анестезия и като подход при трудна интубация;
- Утвърждаване в клиничната практика на фибробронхоскопията за приложение от анестезиолога, като метод на подход при трудна интубация в условията на планова или спешна оперативна дейност. Адаптиране на алгоритми на поведение при трудна интубация;
- Клинични проучвания върху нови медикаменти и техники за обезболяване на раждане и следоперативно обезболяване, като продължителни интравенозни и/или епидурални инфузии.
√ 1 (една) дисертация
√ Общо 10 /десет/ печатни публикации под егидата на водещи чуждестранни списания
√ Участие в наръчник по “Обезболяване в акушерството”:
- 3 (три) самостоятелни глави;
- 5 (пет) глави – първи автор.
√ Участие в “Наръчник по интензивна медицина”:
- 1 (една) самостоятелна глава;
- 1 (една) глава – първи автор;
- 1 (една) глава – втори автор.
√ Общо 47 /четиридесет и седем/ печатни публикации в пълен текст в български научни списания: Анестезиология и интензивно лечение; Акушерство и гинекология; Проблеми на акушерството и гинекологията; Безопасна анестезия, Хирургия, Мединфо.
- от които - две публикации под печат, приети за отпечатване в сп. Анестезиология и интензивно лечение и една – в сп. Акушерство и гинекология.
√ Общо 43 /четиридесет и три/ участия в конгреси, конференции и симпозиуми в България и чужбина - от които 32 /тридесет и две/ публикувани резюмета;
4 /четири/ участия с пленарни доклади; 7 /седем/ участия без научни съобщения.
√ Седем участия в конкурси за финансиране на научни изследвания, утвърдени от Съвета по медицинска наука към МУ - гр. София (Ректорат):
1. Сравнително проучване на качествата на LMA-Proseal и LTS-Laryngeal tube suction II за осигуряване на проходими дихателни пътища като алтернатива на трудната интубация.
(Договор №48/2008г.)
2. Съвременни интравенозни нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) за постоперативно обезболяване в гинекологичната хирургия. (Договор № 24/26. 07. 2004г.)
3. Условия за поставяне на ларингеална маска (ЛМ) – сравнение на инхалационен увод в анестезия със Севофлуран и интравенозен увод с Пропофол.
(Договор № 25/30. 05. 2003г.)
4. Продължителни епидурални инфузии в акушерската практика. Контролирана от пациента епидурална аналгезия за обезболяване на нормално раждане.
(Договор № 21/31. 07. 2002г.)
5. Компютърно (таргет) – контролирана инфузия за целите на общата ендотрахеална анестезия и постоперативното обезболяване при гинекологични интервенции.
(Договор № 50/17. 09. 2001г.)
6. Актуални проблеми на прехидратационната терапия при субарахноидална анестезия за цезарово сечение-сравнение на ефикасността на кристалоидни и колоидни разтвори
(Договор № 35)
7. Съвременна фармакологична алтернатива за целите на регионалната анестезия-аналгезия в акушерството – Laevobupivacaine в сравнение с Bupivacaine.
Учебно-преподавателска дейност:
- Практически упражнения и семинари със студенти по медицина;
- Лекции в основния курс на СДО по „Анестезиология и интензивно лечение”;
- Лекции в основния курс на СДО по „Анестезиология и интензивни грижи” за акушерки и медицински сестри
- Лекции и семинари в специализирани курсове по СДО на тема: „Регионална аналгезия”;
- Лекции и семинари в специализирани курсове по СДО на тема: “Проблеми на обезболяването в акушерството и гинекологията”;
- Лекции и семинари в специализирани курсове за акушерки и медицински сестри: “Анестезиология и интензивно лечение – принципи и практика в работата на медицинските сестри”;
- Организация и провеждане на специализиран курс по СДО на тема: “Трудна интубация. Ларингеална маска”;
- Лекции в специализираните курсове по програмата F.E.E.A. (Fondatiоn Europeenne d’Enseignement en Anestesiologie);
- Гост-лектор по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология – F.E.E.A. за Република Македония (2002, 2008, Скопие, Македония);
- Гост-лектор на “Първа регионална среща на младите анестезиолози” (21 - 23, 03. 2003, Скопие, Македония);
- Ръководител на кръжока по „Анестезиология и интензивно лечение”, МУ, МФ-София
Членство в научни дружества:
2010 Директор за РБългария по програмата С.Е.Е.А към Европейската асоциация на анестезиолозите
2009 Зам. Председател на „Научното дружество на анестезиолозите в България”
2008 Член на ръководството на българското дружество по парентерално и ентерално хранене - BULSPEN
2008 Член на българското дружество по парентерално и ентерално хранене – BULSPEN
2008 Член на ръководството на българската асоциация за изследване и лечение на болката
2007 Член на ЕАМS (European Airway Management Society) - представител за България
2006 Член на редакционната колегия на сп. „Анестезиология и интензивно лечение”
2006 Член на ръководството на научното дружество на анестезиолозите в България
2003 Член на Международната асоциация за изучаване на болката (International Association for the Study of Pain – IASP)
2002 Член на българската асоциация за изследване и лечение на болката
1990 Член на научното дружество на анестезиолозите в България