БГ | EN

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”


Общи условия

Общи условия на сайт: www.maichindom.com

I. Общи положения:
Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат взаимоотношенията между Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ АД (лечебното заведение) и лицата, ползващи и посещаващи уеб страница с адрес https://maichindom.com (Потребители), от друга страна.
Тези общи условия обвързват всички Потребители, вкючително и тези, извършващи регистрация, когато това е приложимо. При използване на този сайт лицата се задължават да спазват настоящите ОУ, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
С посещението на този сайт или извършване на регистрация, когато това е приложимо с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия”, Потребителите се съгласяват и изцяло приемат настоящите ОУ, които ще се считат за станали им известни.
Лечебното заведение запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

II. Дефиниции:
1. Лечебното заведение: Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ АД, с ЕИК 000662769, със седалище и адрес: гр. София, ул. Здраве No 2, представлявана от Изпълнителния директор доц. д-р Иван Костов.
2. Сайт: уеб страницата /домейн/ www.maichindom.com и неговите поддомейни.
3. Потребител – е физическо или юридическо лице, което посещава сайта или се е регистрирало в сайта, когато това е приложимо и използва предоставяните услуги.
4. Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
5. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му, ако е приложимо.
6. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.

III. Авторски права
Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

IV. Условия за ползване
Сайтът предлага достъп до информацията, съдържаща се в него, свободно и безплатно. В конкретни случаи, когато това е изрично посочено, се изисква регистрация с цел участие и посещение на отделни събития. В тези случаи е необходимo Потребителят да извърши регистрация, с посочване на трите си имена, както и данни, необходими за издаване на съответните финансово-счетоводни документи.
В случаите, когато се изисква регистрация за участие с оглед участие в различни събития, които ще бъдат обявени предварително на Сайта, ще се събира следната информация, с цел регистриране на участници:
Име*
Институция/Лечебно заведение *
Телефон за връзка *
E-mail *
Потвърждение на e-mail *
Данни за фактура (ако е приложимо)
Изберете вид регистрация (ако е приложимо) *
В случай, че Потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своите данни на трети лица, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги. Сайтът не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация.

V. Цени и условия на плащане.
Заплащането на такса за участие в събитията, за които се извършва регистрация, ще се извършва по банков път по следната банкова сметка:
BANK: MUNICIPAL BANK
IBAN: BG05SOMB91301451258201 – евро
BIC SOMBBGSF
Основание: Име на участника + такса участие
След потвърждение на регистрацията и извършено плащане, сайтът и лечебното заведение не дължат връщане на заплатената такса за участие.
VI. Политика за поверителност
Лечебното заведение спазва следната „Политика за поверителност“, с която Потребителите се считат за запознати с посещението на сайта.
• Лечебното заведение спазва приложимото законодателство при обработване на лични данни;
• Лечебното заведение се ангажира да пази лична информация и да предприема мерки за обезпечаване на нейната сигурност
• По всяко време Потребителят може да се свърже с лечебното заведение във връзка с въпроси по отношение на политиката за поверителност и лични данни чрез формата за контакти на Сайта.
Лечебното заведение може периодично да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на Сайта и, когато е уместно, Потребителят ще бъде уведомен за това по електронна поща. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност. Настоящата политиката за поверителност е достъпна на всяка страница на уеб сайта и част от Общите условия на сайта.
При подаване на заявка за регистрация се събират само посочените по-горе данни, тъй като същите са минимално необходими за извършването на регистрация и не се събират никакви данни, които не са пропорционални за целите на регистрацията. При попълване на контактната форма се събират минимално необходимите данни, които да позволят адекватна обратна връзка с Потребителя на сайта. В случай че не бъде предоставена тази информация, лечебното заведение не би могло да извърши регистрация за дадено събитие, респективно не би могло да осъществи обратна връзка с Потребителя.
Когато потребителят посещава сайта, не се изисква регистрация. Когато Потребителят извършва регистрация за дадена конференция/семинар и други, се събират следните данни: трите имена, телефон за връзка, имейл, институция/лечебно заведение, в което работи специалистът, данни за фактура. Тази информация е минимално необходимата с оглед извършване на регистрация за посочените събития, без която регистрацията не би била възможна. Когато Потребителя посещава Сайта, е възможно автоматично да се събира техническа информация, като Интернет протокол или IP адрес, логин информация, тип браузър, часова зона, операционна система и др. , устройство (персонален компютър, мобилен телефон или таблет), и друга техническа информация, както и информация за посещението, време на престой, разгледани страници; Тази информация се използва, за да се прецени доколко е привлекателен Сайтът и за да се подобри съдържанието и функционалността му. Тези данни не се предоставят на трети страни, освен в предвидените в закона случаи.

Използване на лична информация
До степен, до която е необходимо, част от предоставената информация може да бъде разкрита на трети страни, които изпълняват функции от името на лечебното заведение с цел предоставяне на дадена услуга, които трети страни включват различни специалисти, с които лечебното заведение работи: организатори на конгрес, участници и други. Възможно е да се споделя информация събрана при регистрацията с трети страни, с които лечебното заведение работи с цел обработка на плащане на услугите, които са заявени. Събраната за информация може да бъде разкрита, ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство; за да се привеждат в действие приложими правила и условия или политики; за да се защити сигурността и целостта на услугите в сайта; за да се защитят законни права на лечебното заведение;
Във всички случаи Сайтът винаги ще се грижи информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

Сигурност и защита на данните
Лечебното заведение прилага различни защитни мерки за защита на лична информация. Използват се различни методи за криптиране, за да се защити важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Информация е защитена и офлайн като само служители, които трябва да извършат специфично действие имат достъп до лична идентификационна информация. Предприемат се разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да се защити информацията от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

Бисквитки и пикселни маркери
Сайтът използва известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато се разглежда Сайтът. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които се изпращат по имейл. Сайтът може да използва „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: за да персонализира услуги към Потребителя; за да направи работата на Сайта по-ефективна; за да проследява трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели; „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Потребителя или неговия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Потребителят е споделил. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Потребителят може да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от Сайта, може да попречи на Потребителя да се възползва от пълната му функционалност и е възможно да не работи както трябва, когато ги използва.
Ако Потребителят не е съгласен с това, че се използват „бисквитки“,трябва да ги деактивира, като ги изтрие или като промени настройките за „бисквитки“ на компютъра си, мобилно устройство или друго устройство. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.
Връзки към други сайтове
Ако Потребителят следва връзки на Сайта, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на лечебното заведение, следва да знае, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Сайтът не носи отговорност за тези политики за поверителност.

Права на Потребителя:
Право по всяко време да поиска копие от лични данни, които са предоставени. Ако желаете да получите копие от Вашите лични данни, моля пишете ни чрез контактната форма на Сайта.
Потребителят има право да оспори коректността и пълнотата на личните си данни и да поиска да бъдат коригирани съответно, като подаде писмено известие чрез контактната форма.
Потребителят има право да поиска достъп до личните си данни, които Сайтът съхранява, и винаги може да нареди да не се изпълнява някоя от процедурите за събиране, съхраняване или споделяне на информацията, както е описано в настоящата политика за поверителност. Ако това бъде поискано е възможно повече да не може да се предоставят част или всички услуги на Сайта.
Потребителят има право да поиска изтриването на данни чрез формата за контакти. Ако това бъде поискано е възможно повече да не може да се предоставят част или всички услуги на Сайта.
Потребителят има право на преносимост на данните.
Потребителят има право да подаде жалба до съответния орган за защита на данните. Сайтът ще окаже пълно съдействие на такова разследване и ще се стреми да отговори на всички въпроси възможно най-пълно. Съответният орган за всяка държава може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Приложимо право
Настоящата политика за поверителност се урежда и тълкува съгласно българското право.
Настоящата политика за поверителност (включително Общите условия) представлява цялото споразумение между Сайта и Потребителя и отменя всички предходни споразумения, правила, гаранции и/или заявления до пълната, позволена от закона сила.
За връзка със Сайта:
Можете да се свържете чрез контактната форма или на посочения адрес на лечебното заведние.
Ако Потребителят не е съгласен с настоящата Политика за поверителност или ОУ, молим да не използва уеб сайта и да не предоставя лични данни и информация, която би могла да се изисква за предоставянето на предлаганите услуги.
С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Сайтът, лечебното заведение и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.

VII. Други разпоредби
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

Последна актуализация: 17.09.2018г.