Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

University Obstetrics and Gynecology Hospital
"Mother's Home"

University Obstetrics and Gynecology Hospital
"Mother's Home"

Ценоразпис на платените медицински и други дейности, предоставяни от Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом” ЕАД Ценоразпис  |Ценоразпис медицински изделия | Ценоразпис имунохематологични изследвания по договори
КП№Наименование на КП
141Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 Гестационна седмица
145Нерадикално отстраняване на матката
146Радикално отстраняване на женски полови органи
147Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148Оперативни процедури за задържане на бременност
149Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
150Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо- инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
153Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.
154Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
268Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
269Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
273Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
274Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
275Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
276Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
277Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
278Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
279Грижи за здраво новородено дете
БАНКОВА СМЕТКА
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN   BG97BPBI79401089067102
BIC   BPBIBGSF

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

*Чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по утвърдения ценоразпис на болницата, в случай, че РБългария няма сключена спогодба с държавата, чийто гражданин е пациента чужденец, в която са предвидени други условия за предоставяне на медицински услуги.

-Медицинска помощ на чужденци от страни, с които РБългария има сключени спогодби или договори за сътрудничество в областта на здравеопазването или социалната политика, се оказва по реда на тези спогодби съгласно Наредба № 2 от 01.07.2005г. за лечение на  чужденци в РБългария.